generic-cialisonline.com

wrapper

Новости

Спеціальні аудити

Спеціальні аудити проводяться у випадках, коли мали місце зміни, які істотно вплинули на діяльність замовника, або у випадках надходження скарг на адресу заявника від споживачів його продукції/послу, або іншої інформації про те, що сертифікована система управління (далі – СУ) замовника не відповідає встановленим до неї вимогам. Такі аудити проводяться у стислі строки, щоб розглянути скарги, або відреагувати на зміни, або як наступні дії щодо заявника, сертифікації яких призупинено.

Замовник повинен негайно повідомляти органу з сертифікації систем управління (далі - ОС СМ) про зміни в своїй СУ або інші зміни, які можуть вплинути на відповідність вимогам стандартів.

1 Розширення сфери поширення сертифікованої системи управління заявника.

У випадку розширення сфери поширення сертифікованої СУ замовник, СУ якого сертифіковано ОС СМ, надсилає до ОС СМ заявку та опитувальну анкету (ТФ 9-01-01, ТФ 9-01-02, ТФ 9-01-03, ТФ 9-01-04, ТФ 9-01-05, ТФ 9-01-06) щодо переоформлення сертифіката із зазначенням нової сфери поширення СУ.

Представник ОС СМ встановлює, на підставі обговорення із замовником, за допомогою доступних засобів зв’язку, суттєвості внесених у СУ замовника змін, необхідність проведення позапланового ТН з метою визначення можливості розширення сфери поширення сертифікату на СУ. У випадку відсутності необхідності проведення позапланового ТН процедура переоформлення сертифікату здійснюється при проведення планового ТН згідно з діючою програмою аудиту.

Технічний нагляд з метою визначення можливості розширення сфери поширення СУ замовника здійснюється відповідно до п.8.2 методики М 9-01 Сертифікація систем управління.

У протоколі попередньої наради з ТН (ТФ 9-01-24), протоколі заключної наради з ТН (ТФ 9-01-25) та звіті про ТН (ТФ 9-01-26) зазначається заявка, як підстава для проведення ТН та визначення можливості розширення сфери поширення сертифікованої СУ як мета ТН.

У разі позитивного висновку стосовно відповідності СУ замовника критеріям аудиту за результатами ТН, керівник групи з аудиту готує рішення про анулювання (ТФ 9-01-27) сертифікату на СУ, що містить стару сферу поширення СУ заявника відповідно до п. 11 методики М 9-01 Сертифікація систем управління.

Подальші дії щодо перевидання сертифікату на СУ здійснюються відповідно до п. 7.10 методики М 9-01 Сертифікація систем управління. Термін дії сертифікату з новою сферою поширення СУ визначається керівником ОС СМ.

2. Короткострокові аудити

З метою розслідування скарг, або у відповідь на зміни, або як подальші дії щодо замовників, сертифікацію яких було призупинено, ОС СМ може бути необхідно проводити аудит сертифікованих замовників у стислі строки або без попереднього повідомлення. У таких випадках:

 • ОС СМ повинен описати і заздалегідь повідомити сертифікованих замовників щодо умов, за яких такі аудити будуть здійснюватися;
 • ОС СМ повинен приділяти додаткову увагу призначенню групи з аудиту через відсутність можливості для замовника заперечити склад групи з аудиту.

У разі зміни вимог щодо сертифікації (наприклад, зміни вимог застосовного стандарту, що встановлює вимоги до СУ, законодавчих чи нормативних документів, що є критерієм аудиту чи встановлюють вимоги до проведення аудиту чи сертифікації) ОС СМ своєчасно офіційно сповіщає про це всі організації, яким видано сертифікати на відповідну СУ, визначає за погодженням із зацікавленими організаціями реальні терміни, необхідні організаціям для внесення відповідних змін до СУ (тривалість перехідного періоду), та повідомляє про необхідність та обсяг перевірки на відповідність новим вимогам.

Рішення щодо тривалості перехідного періоду ОС СМ приймає на підставі рішень чи рекомендацій відповідних повноважних міжнародних чи національних організацій.

Порядок та обсяг робіт для перевірки виконання змінених вимог до сертифікації визначає ОС СМ в кожному конкретному випадку з урахуванням обсягу змін. Перевірка може бути здійснена під час планового наглядового аудиту або, у разі істотних змін вимог до сертифікації, позапланово аналогічно процедурі сертифікаційного аудиту.

Крім того, ОС СМ може ініціювати проведення інших аудитів сертифікованої СУ (поза програмою аудиту) у таких випадках:

 • для перевірки усунення невідповідностей і виконання коригувальних дій за результатами попереднього аудиту;
 • у разі отримання від організації повідомлення про зміни, що можуть негативно вплинути на відповідність СУ вимогам, що підтверджені під час сертифікації;
 • для розслідування скарг, зокрема якщо аналіз скарги або будь-якої іншої інформації, включаючи приписи наглядових органів, вказує на те, що сертифікована СУ організації більше не відповідає вимогам сертифікації;
 • для перевірки виконання умов зняття призупинення дії сертифіката органом сертифікації прийнято рішення про необхідність аудиту СУ.

Такі аудити орган сертифікації здійснює, як правило, лише напередодні сповіщаючи організацію (не пізніше, ніж за 5 робочих днів до початку аудиту). У разі, коли ОС СМ прийняв рішення щодо проведення «спеціального аудиту», він письмово сповіщає організації про умови проведення аудиту та склад групи з аудиту.

3 Призупинення, скасування сертифікації чи скорочення сфери сертифікації

3.1 Тимчасове призупинення сертифікату на СУ

Тимчасове призупинення сертифікату на СУ замовника може бути здійснено за результатами технічного нагляду за функціонуванням сертифікованої СУ або за письмовим зверненням замовника.

Рішення про тимчасове призупинення дії сертифікату на систему управління (ТФ 9-01-28) приймається ОС СМ у таких випадках:

 • невиконання замовником програми технічного нагляду чи об’єктом аудиту фінансових зобов’язань за договором (угодою) стосовно проведення технічного нагляду;
 • неусунення об’єктом аудиту невідповідностей, які виявлені при проведенні попереднього наглядового аудиту СУ;
 • порушення правил чи процедур, встановлених ОС СМ;
 • суттєвого змінення без попереднього погодження з ОС СМ: організаційної структури об’єкту аудиту; конструкції продукції, умов виробництва; процесів системи управління; діяльності та місця знаходження об’єкта аудиту зміни в управлінні, політиці, що негативно впливають на результативність функціонування СУ;
 • порушення правил використання сертифіката на систему управління;
 • виявлення при проведення ТН за сертифікованою СУ значних невідповідностей або більше ніж 5-ти незначних невідповідностей, які можуть бути усунені у термін до двох місяців з дати проведення заключної наради.

У рішенні про тимчасове призупинення дії сертифікату на СУ зазначається, чи можливе поновлення дії сертифікату без проведення технічного нагляду з метою перевірки усунення виявлених невідповідностей.

Про тимчасове призупинення дії сертифіката на систему управління об’єкт аудиту попереджається за тридцять днів рекомендованим листом, де одночасно зазначаються умови, за яких можливе зняття тимчасового зупинення дії сертифіката на систему управління.

У разі виконання підприємством зазначених вище умов в установлений термін (у випадку, якщо було прийнято рішення про можливість поновлення дії без проведення ТН) або за результатами ТН, що свідчать про усунення виявлених невідповідностей, ОС СМ відміняє рішення про тимчасове зупинення дії сертифіката і повідомляє про це замовника та інші зацікавлені сторони рішенням про поновлення дії сертифіката на СУ (ТФ 9-01-29).

У більшості випадків призупинення не повинно перевищувати 6 місяців.

3.2 Анулювання сертифікату на СУ

Рішення про анулювання сертифіката на систему управління (ТФ 9-01-27) приймається ОС СМ у випадках, якщо:

 • виявлені значні невідповідності, які можливо усунути лише в результаті серйозної доробки протягом тривалого проміжку часу (більше двох місяців);
 • у разі зміни правил системи сертифікації організація-власник сертифіката на СУ не може забезпечити відповідність новим вимогам;
 • у разі невиконання організацією-власником сертифіката на СУ коригувальних дій з усунення невідповідностей, виявлених під час технічного нагляду, за рішенням про тимчасове зупинення дії сертифікату на СУ (ТФ 9-01-28);
 • організація протягом тривалого часу (більше 6-ти місяців) не виробляє продукцію, на яку поширюється система управління;
 • надійшло офіційне прохання організації про анулювання сертифіката на систему управління;
 • необхідне перевидання сертифікату відповідно до п.10 М 9-01 Сертифікація систем управління.

Відповідальний працівник ОС СМ готує проект рішення про анулювання сертифікату на СУ (ТФ 9-01-27) в двох примірниках. Рішення підписує НЦС, погоджує заступник директора по сертифікації та затверджує керівник ОС СМ.

Відповідальний працівник ОС СМ реєструє дане рішення та проставляє на усіх примірниках реєстраційний номер рішення в реєстрі анульованих сертифікатів на СУ (даний реєстр ведеться в електронному вигляді).

Про факт анулювання сертифіката ОС СМ офіційно повідомляє підприємство-заявника рекомендованим листом (окрім випадків перевидання сертифікату). До листа додається примірник рішення про анулювання.

Примірник рішення про анулювання, що залишився, зберігається у справі по сертифікації СУ даного підприємства.

3.3 Скорочення сфери сертифікації

Скорочення сфери сертифікації (виключення зі сфери поширення сертифікату на СУ видів діяльності, які організація не може з будь-яких причин здійснювати у відповідності до вимог НД, на відповідність яким видано сертифікат) може здійснюватись у таких випадках:

 • офіційне звернення організації стосовно скорочення сфери сертифікації; при цьому скорочення сфери сертифікації здійснюється за результатами планового ТН, який проводиться відповідно до п. 8.2 методики М 9-01 Сертифікація систем управління;
 • за рішенням замовника аудита з метою усунення невідповідностей, виявлених при проведенні ТН, якщо за результатами цього ТН було прийнято рішення про тимчасове призупинення дії сертифікату за процедурою, описаною в п. 11.1 методики М 9-01 Сертифікація систем управління; при цьому скорочення сфери здійснюється за результатами повторного ТН.

Процедура переоформлення сертифікату при скороченні сфери сертифікації аналогічна процедурі розширення сфери сертифікації, описаній у п. 10.1 методики М 9-01 Сертифікація систем управління

4 Передавання сертифікації (трансфер)

Передавання сертифікації визначається як визнання ОС існуючої і дійсної сертифікації системи управління, що надана іншим акредитованим органом з сертифікації (далі – інший ОС), з метою надання сертифікації ОС та видачі сертифіката ОС. Передавання сертифікації здійснюється відповідно до вимог IAF MD2.

Мінімальні вимоги

Вимоги до акредитації: До передавання дійсні тільки ті сертифікації, які мають акредитацію органів, що являються членами Багатосторонніх угод з визнання Міжнародного Форуму з Акредитації (англ. – IAF MLA, International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangements). Якщо існуюча сертифікація акредитована органом, який належить тільки до членів регіональних Багатосторонніх угод з визнання, то передавання повинне бути застосовне лише для акредитацій, що діють в межах регіональної угоди. Організації, що мають сертифікати, що не охоплені вищенаведеними акредитаціями повинні розглядатися як нові клієнти. Перевірку списку членів IAF MLA потрібно здійснити на інтернет-сайті www.iaf.nu.

Передавання, зазвичай, здійснюється дійсного акредитованого сертифіката, але якщо сертифікат видано іншим ОС, який припинив свою діяльність, або акредитація іншого ОС була скасована, ОС СМ, на свій розсуд, може розглядати такій сертифікат для передавання у відповідності до цієї процедури.

Сертифікати, стосовно яких є інформація про припинення або про загрозу припинення не повинні прийматися до передавання.

Попередній аналіз передавання

Попередній аналіз передавання діючого сертифікату потенційного клієнта здійснюється керівником ОС СМ або особою, яка призначена керівником ОС СМ. Цей аналіз, як правило, проводиться шляхом аналізу документів. Він повинен охоплювати такі аспекти:

 • підтвердження того, що сертифікована діяльність клієнта потрапляє до сфери акредитації ОС;
 • з’ясування причини пошуку клієнтом передавання сертифікату;
 • те, що об’єкт(и) клієнта, що належить до передавання, має чинний акредитований сертифікат з точки зору достовірності, терміну дії, сфери сертифікації, якою охоплена система управління, і сфери акредитації. Якщо можливо, термін дії сертифікації і статус незакритих невідповідностей повинні бути перевірені у іншого ОС (якщо він не припинив свою діяльність);
 • розгляд звітів з аудитів за останній та попередній (за наявності) цикли сертифікації, невідповідностей та незакритих невідповідностей (до цього розгляду доцільно включати будь-яку іншу наявну документацію, що стосується процесу сертифікації, наприклад: рукописні нотатки аудиторів, переліки контрольних питань тощо);
 • скарги, що отримані, та вжиті заходи щодо їх усунення та запобігання;
 • будь-які стосунки організації з регулюючими органами щодо дотримання законодавства;
 • етап у поточному циклі сертифікації.

ПРИМІТКА: Незакриті невідповідності повинні бути закриті, за можливості, іншим ОС до передавання. В іншому випадку вони повинні бути закриті шляхом ОС до видачі сертифіката.

Відвідування потенційного клієнта.

Якщо інформація, що надана потенційним клієнтом, не є достатньою або задовільною, навіть після контакту з іншим ОС, то слід здійснити відвідування клієнта з метою уточнення невирішених питань стосовно передавання. Зазначена мета може бути досягнута або шляхом телеконференції, або відвідування приміщень клієнта, або наради в офісі ОС. Повинні зберігатися записи доказів візитів і аналізів передавання.

Аудит передавання сертифікації.

Аудит повинен проводитися в 2 випадках:

 • коли питання не були вирішені під час аналізу передавання та подальшого відвідування клієнта (цей аудит концентруватиметься лише на зазначених невирішених питаннях).
 • коли звіти про сертифікаційний, ресертифікаційний або наглядовий аудити не були надані або наглядовий аудит не був проведений вчасно, то потенційний клієнт повинен розглядатися як новий клієнт.

Рішення

Якщо ніяких невирішених або потенційних проблем не ідентифіковано під час попереднього аналізу передавання сертифіката, від дати завершення розгляду може бути надана сертифікація ОС шляхом звичайного процесу прийняття рішень. Програма подальших наглядових аудитів повинна бути заснована на режимі попередньої сертифікації, доки ОС не проведе аудит первинної або повторної сертифікації як результат аналізу.

5 Повторне надання сертифікації та її поновлення після закінчення дії сертифікації.

Термін дії наданого сертифікату 3 роки при умові виконання програми наглядання. Сертифікація може бути надана повторно у відповідності до вимог методики М 9-01 Сертифікація систем управління 

О нас

Центр сертификации, метрологии и стандартизации CCMS создан с целью повышения уровня работ и услуг в сфере технического регулирования. Именно поэтому девизом Нашей компании является Beyond systems, что означает «более чем системы». Под системами Мы понимаем системы метрологического обеспечения и систему сертификации.

Разделы

 • Сертификация
 • Обучение
 • Тестирование
 • Нормативные требования
 • Аудит поставщиков
 • Декларирование

Это интересно

Наиболее известным в области качества является Э. ...
Существует 5 смертельных болезней, которые должны ...
Антипринципы ISO 9000 

Полезные ссылки

Уважаемый посетитель, на данной странице вы ...
Ветеринарне законодавство ЄС Компендіум ...

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

 • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
 • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family