generic-cialisonline.com

wrapper

Новости

Наш орган сертифікації уважно ставиться до інтересів замовників послуг з сертифікації та інших зацікавлених сторін, зокрема споживачів продукції та послуг сертифікованих нами організацій. Ми розглянемо будь-яке Ваше запитання чи звернення, що стосується сфери нашої діяльності, та намагатимемся надати Вам кваліфіковану відповідь.

Звернення громадян до органу з сертифікації систем менеджменту подаються та розглядаються відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

У разі:

1. незгоди із висновками або рішеннями, прийнятими органом з сертифкації;

2. порушення представниками органа сертифікації затверджених порядків виконання робіт;

3. незадоволеністю діями чи бездіяльністю органу з сертифікації, які призвели до порушення прав та інтересів заявника;

4. виникнення спірного питання, пов’язаного з послугами органу з сертифікації,

Ви можете подати апеляцію або скаргу до органу з сертифікаціїї, яка обов'язково буде розглянута керівництвом органа сертифікації згідно з методикою М 9.7-01 Порядок розгляду скарг та апеляцій.

 

Витяг з методики  М 9.7-01 Порядок розгляду скарг та апеляцій

Терміни і визначення. Скорочення

У цій методиці використовуються терміни і визначення відповідно до ДСТУ ISO 9000, а також:

АПЕЛЯЦІЯ - вимога подавача об’єкта оцінювання відповідності до ТОВ «ЦСМ» переглянути рішення, ухвалене стосовно робіт з оцінки відповідності (сертифікації) продукції, послуг, систем управління щодо об’єкта;

РЕКЛАМАЦІЯ (претензія) – незадоволеність чимось або заява про виявлені недоліки у придбаній продукції і вимога відшкодувати збитки;

СКАРГА – заява про незадоволеність діями ТОВ «ЦСМ» стосовно робіт з оцінки відповідності (сертифікації) систем управління з боку будь-якої організації чи особи щодо очікування відповіді;

СПІРНЕ ПИТАННЯ – виникнення протиріч між замовником та органом сертифікації;

ЗАМОВНИК - організація, щодо системи менеджменту якої проводиться аудит з метою сертифікації.

У цій методиці також використовуються наступні скорочення:

ОС – орган з сертифікації;

СМОС – система менеджменту органу з сертифікації;

Порядок розгляду апеляцій

Функція розгляду апеляцій, які виникають під час оцінки відповідності (сертифікації) систем управління, проведенні технічного нагляду покладена на апеляційну комісію, яка створюється наказом керівника у кожному окремому випадку.

Апеляція повинна подаватися у письмовій формі на ім’я керівника органу сертифікації не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення або інформації про дії ОС СМ, які Замовник бажає оскаржити. Подання апеляції не зупиняє дії прийнятого рішення.

Апеляції реєструються у «Журнал вхідної кореспонденції документів» (ТФ 10.2.3-01-06) та надаються керівнику ОС СМ на візування.

Замовником можуть бути оскаржені такі дії та рішення ОС СМ (в загальному випадку):

 • відмова у прийнятті до розгляду заявки на проведення робіт з оцінки відповідності (сертифікації);
 • відмова у видачі сертифіката;
 • порушення правил і процедури сертифікації;
 • скасування або призупинення дії сертифіката;
 • порушення ОС СМ договірних зобов’язань;
 • порушення ОС СМ термінів виконання робіт;
 • інші дії, якщо вони призвели до порушення прав та інтересів замовника у сфері оцінки відповідності.

Для розгляду кожної апеляції наказом керівника ОС створюється апеляційна комісія, склад якої формується у кожному конкретному випадку. Персонал, включаючи керівника, не приймає участь в розгляді будь-якої апеляції, якщо він був задіяний протягом останніх двох років у відношенні замовника чи постачальника, апеляція якого розглядається. Кандидатура голови комісії та її склад затверджуються наказом або розпорядженням керівника ОС. Отримана апеляція розглядається апеляційною комісією не пізніше місяця після її одержання.

В апеляції повинна бути чітко викладена суть скарги. До апеляції додаються всі необхідні документи і матеріали, які підтверджують і пояснюють факти, що містяться в апеляції, а саме:

 • листування щодо спірного питання між постачальником та ОС СМ;
 • протоколи випробувань продукції (за необхідності);
 • зразки-свідки продукції з актами про опломбування або фотознімки (в разі потреби);
 • звіт про результати технічного нагляду та\чи сертифікацію системи управління (в разі потреби);
 • нормативна та технічна документація на продукцію (в разі потреби);
 • результати перевірок, які проводилися уповноваженими державними органами, які здійснюють наглядові та контрольні функції (при наявності та в разі потреби).

На вимогу апеляційної комісії за необхідності надаються інші документи, необхідні для розгляду апеляції.

Відповідальна особа ОС здійснює реєстрацію апеляцій у «Журналі реєстрації апеляцій, скарг та спірних питань» (ТФ 9.7-01-01). Апеляції у журналі позначаються - № п/п та літерою «А»: наприклад «2-А».

Голова апеляційної комісії призначає дату засідання комісії. Секретар комісії забезпечує участь у засіданні всіх членів апеляційної комісії, представників постачальника, що подав апеляцію, та ОС СМ.

Головує на засіданні голова апеляційної комісії. Секретар апеляційної комісії представляє комісії суть справи і веде протокол засідання.

Документація надається членам апеляційної комісії не пізніше, як за два тижні до засідання комісії.

Під час розгляду апеляції представники замовника і ОС СМ мають право бути заслуханими на засіданні комісії.

Апеляційна комісія розглядає спірні питання конфіденційно. Під час прийняття рішення мають бути присутні тільки члени комісії у повному складі.

Якщо апеляційна комісія визнає рішення та дії ОС СМ неправомірними, вона приймає рішення про обґрунтованість апеляції і зобов’язує ОС СМ провести коригувальні дії (М 10.2.7-01) для усунення допущених порушень та скасувати прийняте ним рішення.

Якщо апеляційна комісія установить, що рішення та дії ОС СМ правомірні, апеляційна комісія приймає рішення про відмову замовнику у задоволенні апеляції.

Рішення комісії повинні бути підписані головою комісії і всіма її членами.

Рішення комісії письмово доводиться до сторін, які брали участь у розгляді апеляції.

Витрати, пов’язані з розглядом апеляції, несе кожна із сторін.

Протоколи засідань комісії та відповідні рішення зберігаються в ОС СМ протягом 5 років.

Порядок розгляду рекламацій (претензій), скарг та спірних питань

Рекламації (претензії), скарги, спірні питання повинні надходити до ОС СМ у письмовій формі (заяви, листи і т.п.) та реєструються в журналі «Журналі реєстрації апеляцій, скарг та спірних питань» (ТФ 9.7-01-01) У журналі позначаються - № п/п та літерами «Р» – для рекламацій, «С» – скарги, «Сп» – спірне питання: наприклад «2-Р», «4-С», «5-Сп».

Керівництво ОС розглядає та аналізує суть рекламації, скарги, спірного питання, збирає та аналізує необхідні документи з оцінки відповідності за даною справою. При необхідності до розгляду залучаються фахівці ОС СМ.

У випадку, якщо після розгляду та аналізування наданої рекламації, скарги, спірного питання встановлено, що претензії обґрунтовані, проводяться дії у відповідності з методикою М 10.2.7-01 Коригувальні дії.

Якщо встановлено, що порушень з боку ОС немає, замовнику надається письмова відповідь з роз’ясненнями.

О нас

Центр сертификации, метрологии и стандартизации CCMS создан с целью повышения уровня работ и услуг в сфере технического регулирования. Именно поэтому девизом Нашей компании является Beyond systems, что означает «более чем системы». Под системами Мы понимаем системы метрологического обеспечения и систему сертификации.

Разделы

 • Сертификация
 • Обучение
 • Тестирование
 • Нормативные требования
 • Аудит поставщиков
 • Декларирование

Это интересно

Наиболее известным в области качества является Э. ...
Существует 5 смертельных болезней, которые должны ...
Антипринципы ISO 9000 

Полезные ссылки

Уважаемый посетитель, на данной странице вы ...
Ветеринарне законодавство ЄС Компендіум ...

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

 • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
 • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family